test

Obsługa kadr i płac

Zapewniamy pełną obsługę spraw związanych z zatrudnianiem pracowników począwszy od prowadzenia akt osobowych, sporządzania listy płac po rozliczenia z właściwymi urzędami takimi jak ZUS, Urząd Skarbowy, PFRON.

 

Usługi z zakresu obsługi kadr:

- Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy,
- Prowadzenie akt osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- Prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, ustalanie uprawnień do urlopu , prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych,
- Sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
- Prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń bhp,
- Prowadzimy ewidencję danych osobowych do ubezpieczenia społecznego, zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników z ZUS
- Obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych ( umowy zlecenie, umowy o dzieło),
- Pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie,
- Pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych.

 

Usługi z zakresu obsługi płac:

- Sporządzanie list płac na podstawie regulaminu wynagradzania lub/oraz umów o pracę funkcjonujących u pracodawcy.

- Prowadzenie kartotek wynagrodzeń dla poszczególnych pracowników.
- Sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych.
- Sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika.
- Sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych.

- Sporządzanie deklaracji PIT - 4R.
- Sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( PIT - 11 )
- Sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT - 40)
- Sporządzanie informacje o osiągniętych zarobkach dla pracowników w celu przyznania emerytury lub renty, ustalania kapitału początkowego
- Sporządzanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości zarobków


Copyright © 2008 Kancelaria Biegłych Rewidentów "AKTYWA" designed by Agencja interaktywna Wrocław